Zveřejňování smluv

Jaký zákon upravuje problematiku zveřejňování smluv a kterých obcí se týká?

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. je zcela nový zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zákon nabývá účinnosti 1.7. 2016 (pouze § 6 a 7 1.7. 2017) Paragrafy 6 a 7 řeší platnost či neplatnost smluv, jejichž právní účinnost je od 1.7. 2017 vázána na uveřejnění v registru. Zveřejňování smluv se týká obcí s rozšířenou působností a příspěvkových organizací, v nichž má tato obec většinou účast (tudíž se to týká statutárního města Liberec a jím zřizovaných PO). To jako právní subjekt vstupuje do systému soukromého práva ( např.občanský zákoník a zákon o obcích) a při uzavírání veřejnoprávních smluv pak do systému veřejného práva (např. správní řád a zákon o rozpočtových pravidlech).


Zpět na poradnu
Rychlý kontakt