Veřejné zakázky
Co je to veřejná zakázka?

Postup při zadávání veřejných zakázek a samotná definice veřejné zakázky je obsažena v zákoně č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách.


Veřejná zakázka je zákonem definována jako zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.


Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na:


• nadlimitní veřejné zakázky


• podlimitní veřejné zakázky


• veřejné zakázky malého rozsahu


Aby se jednalo o veřejnou zakázku dle zákona, je třeba naplnit současně tři pojmové znaky:


• zakázka směřuje k pořízení dodávek, služeb či stavebních prací


• pořizovatelem poskytovaného plnění je zadavatel


• finanční protiplnění zadavatele za poskytnuté dodávky, služby či stavební práce

Jaké jsou typy veřejných zakázek?

Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty dělí na nadlimitní veřejné zakázky, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu.


Nadlimitní a podlimitní veřejná zakázka – jedná se o tzv. velké veřejné zakázky. Předpokládána hodnota veřejné zakázky přesahuje hodnotu přesahující u dodávek a služeb částku 1 milion Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce částku 3 milionů Kč bez DPH. Od 1. ledna 2014 se hodnota pro všechny typy veřejných zakázek sjednotila na 1 milion Kč bez DPH.


Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky


Rozlišení kategorií nadlimitních a podlimitních zakázek je složitější. Stanovené hraniční limity se liší nejen v závislosti na druhu zakázky, ale také na typu zadavatele. Zda se v konkrétním případě bude jednat o nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázku je třeba v konkrétním případě určit nahlédnutím do zvláštního právního předpisu. Výše limitů se mění zpravidla každé dva roky transpozicí evropské směrnice do českého právního řádu. Prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 77/2008 Sb.v platném znění.


Zakázky malého rozsahu – jedná se o všechny zakázky, jejichž:


• předpokládaná hodnota nedosáhne v případě zakázek na dodávky a na služby 1 milion Kč bez DPH


• v případě zakázek na provedení stavebních prací 3 milionů Kč bez DPH


Novela zákona o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. ledna 2014 tyto částky sjednocuje a snižuje na hodnotu 1 milion Kč bez DPH.

Kdo zadává veřejnou zakázku?

Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely zákona o veřejných zakázkách považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.


Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek nebo jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu (tento veřejný zájem však nesmí být „průmyslové či obchodní povahy“) a zároveň je financována nebo ovládána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem.Dotovaný zadavatel - může se jim stát jakákoliv právnická nebo fyzická osoba. Předpokladem pro to, aby se subjekt stal dotovaným zadavatelem, je naplnění těchto základních podmínek:


• zakázka je z více než 50% financována z peněžních prostředků z veřejných zdrojů


• peněžní prostředky poskytnuté na zakázku hrazenou z veřejných zdrojů přesáhnou 200 000 000 Kč


Sektorový zadavatel – je osoba, která vykonává některou z relevantních činností. Tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo veřejný zadavatel nad ní může přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv. Více

Jsou veřejné zakázky někde evidovány?

Vyhlášené veřejné zakázky můžeme nalézt ve Věstníku veřejných zakázek. Jedná se o centrální databázi vyhlášených veřejných zakázek, kde jsou uveřejněna informace a dokumenty k veřejné zakázce.


Informace v ISVZUS jsou přehledně tříděny na informace určené pro zadavatele a dodavatele. Pro vyhledávání veřejných zakázek si uživatel může zvolit buď jednoduchý či rozšířený způsob vyhledávání.


Způsob vyhledávání veřejné zakázky:


• fulltextové vyhledávání


• podle druhu a typu formuláře - slouží k třídění vyhlášených a vysoutěžených zakázek


• podle druhu zakázky - služby, dodávky, stavební práce


• podle typu zadávacího řízení


• podle evidenčního čísla - základní identifikátor zakázek, unikátní pro každou zakázku


• podle limitu zakázky


• podle předmětu činnosti, kterého se zakázka týká


Rozšířený způsob vyhledávání pak umožňuje kombinovat různé filtry tak, aby uživatel nalezl co nejpřesnější soubor zakázek.

Kam se obrátit v případě podezření na manipulaci s veřejnou zakázkou?

V případě, že má občan podezření na zmanipulovanou veřejnou zakázku, může podat podmět k přezkoumání úkonů zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a to buď klasickou poštou, elektronicky nebo na datovou schránku.


Podnět musí obsahovat tyto náležitosti:

• označení orgánu, kterému je směřován


• vylíčení skutečností odůvodňujících závěr, že se zadavatel veřejné zakázky dopustil pochybení, pro které je namístě zrušit veřejnou soutěž nebo které zakládá odpovědnost zadavatele za správní delikt. Zde se doporučuje přímo odkazovat na konkrétní ustanovení zákona, o kterých se autor podnětu domnívá, že byly zadavatelem porušeny


• jestliže ten, kdo podává podnět, o to požádá, je mu ÚOHS povinen do třiceti dnů od obdržení podnětu povinen sdělit, jakým způsobem s podnětem naložil.

Zpět na poradnu
Rychlý kontakt