Radniční zpravodaj

Co jsou radniční periodika v právním kontextu?

Vydávání radničního periodika je výkonem samostatné působnosti obce (zajišťováním potřeb občanů). Mimoto představuje nakládání s veřejnými prostředky (realizaci veřejné zakázky) a nepochybně též aktivní poskytování informací.

 

Jak souvisí vydávání radničního periodika se zákonem o obcích?

Podle § 97 uvedeného zákona obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva a dále jiným způsobem v místě obvyklým. Podle § 103 odst. 4 e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce starosta.

 

Jaký je ústavní rámec pro tuto činnost?

Jedná se o článek 2,  odst. 3 Ústavy a článek 2, odst. 2 Listiny základních práv a svobod – státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Je možné se odvolat na svobodu projevu (článek 17 Listiny) se zákazem cenzury (článek 17, odstavec 3 Listiny), výjimky ze svobody projevu (článek 17, odstavec 4) a informační povinnost (článek 17, odstavec 5 tamtéž) a na volnou soutěž politických stran. Taktéž se lze odvolat na svobodu projevu (článek 17 Listiny) se zákazem cenzury (článek 17, odstavec 3 Listiny), výjimky ze svobody projevu (článek 17, odstavec 4) a informační povinnost (článek 17, odstavec 5 tamtéž). A v neposlední řadě je možné se odvolat na volnou soutěž politických stran (článek 5 Ústavy).

 

Mají samosprávy vydávat vlastní noviny?

Ano, protože zajišťují poskytování informací. Kraje a velká města mohou vydávat souhrnné regionální noviny, kdy je konkurence informací zajištěna. Malé obce nemají jinou alternativu a jsou zpravidla otevřenější.

 

Jak dosáhnout dobrého radničního periodika?

 • po stránce personální – odlišením redakční rady a redakce a vyloučením střetu zájmu
 • po stránce obsahové - dodržováním pravidel dobrého radničního periodika

 

Čím jsou charakteristické dobré radniční listy?

Za prvé redakční radou a jejím ustanovením zastupitelstvem s cílem objektivně informovat o vedení obce. Dále jejím  složením, v němž by měli být zastupitelé (ne radní) a občané a neposledně náplní, když  tvoří základní pravidla periodika a kontrolu jejich plnění.

Za druhé redakcí, v jejímž složení může být profesionál, zastupitel, úředník nebo externí dodavatel. Redakce zpracovává jednotlivá čísla, ale samostatně nepodléhá objednávkám veřejných funkcionářů.

 

Jaká jsou pravidla pro vydávání dobrých radničních listů?

Periodikum je možné si představit jako arénu pro střetávání názorů, obsahuje otázky a odpovědi, které představují oboustranné předávání informací občan – zastupitel. Ochrana názorů menšiny je nezbytným předpokladem pro šíření informací ve veřejnoprávních médiích. A též důležitá je odpovědnost za objektivní šíření informací potřebných pro svobodné vytváření názorů v souladu s kodexem.

 

Jak má vypadat kodex dobrého radničního periodika?

 • Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanoviska) volí redakce.
 • Komentáře jsou odděleny od zpráv.
 • Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce.
 • Avizování témat připravovaných k uveřejnění.
 • Odmítnutí alternativních sdělení je výjimečné.
 • Povinnost zveřejnit stanoviska zastupitele či klubu (včetně opozičního).
 • Odstup od sdělení: neposuzovat pravdivost předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem).
 • Nestrannost – uveřejnění alternativních sdělení bez „nápravných“ komentářů a ironizování.
 • Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhu, hlasování, diskuse alternativních řešení.
 • U budoucích připravovaných rozhodnutí umožnit veřejnosti se vyjádřit, ovlivnit a spoluvytvářet.

 

Jak reagoval radniční zpravodaj na novelu tiskového zákona z listopadu 2013?

Zastupitelé se mohou domáhat svého práva na zveřejnění příspěvku v radničním periodiku v případě snahy o jeho regulaci.Z hlediska povinností vydavatele radničního periodika je zde povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o územně samosprávném celku. A dále povinnost poskytnout přiměřený prostor pro názory zastupitele.

 

Jak může zastupitel postupovat v případě, že jeho příspěvek nebude zveřejněn?

V případě, že příspěvek zastupitele nebude zveřejněn ve lhůtě 3 měsíců (nebo v nejbližším vydání, pokud radniční periodikum vychází méně často) vzniká zastupiteli právo domáhat se zveřejnění tzv. doplňující informace. Toto právo má zastupitel pouze 3 měsíce. Během tohoto období, musí právo písemně uplatnit u vydavatele.

Obdobné právo zastupiteli náleží za situace, kdy zveřejněný příspěvek byl nepřiměřeně zkrácen. V případě, že ani poté není příspěvek zastupiteli resp. jeho doplňující informace zveřejněna v nejbližším následujícím čísle, může se zastupitel práva na zveřejnění příspěvku domáhat u soudu.

 

Sestaveno s využitím materiálu Radniční periodika v ČR autora Oldřicha Kužílka


Zpět na poradnu
Rychlý kontakt