Rada města

Kolik má členů rada města?

Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

Kolik členů má rada města Liberce a kdo jí tvoří?

Rada města Liberce má 9 členů. Je tvořena primátorem jeho náměstky a dalšími členy rady.

Tibor Batthyány - primátor statutárního města Liberec, (volební strana 2011)
Ing. Karolína Hrbková - Náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí (volební strana Změna pro Liberec)
Mgr. Jan Korytář - Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace (volební strana Změna pro Liberec)
Tomáš Kysela - Náměstek pro technickou správu majetku města, (volební strana 2011)
PhDr. Mgr. Ivan Langr - Náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch, (volební strana Změna pro Liberec)
Ing. Martin Čulík, (volební strana 2011)
Ing. Filip Galnor, (volební strana 2011)
Bc. Zuzana Kocumová, (volební strana Změna pro Liberec)
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., (volební strana Změna pro Liberec)

Více informací o členech Rady města naleznete přímo na webových stránkách města  ZDE

Jak často se schází rada města?

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby. V Liberci se rada města schází zpravidla 2 x měsíčně (mimo prázdniny a prosinec, to se schází pouze 1x). Nad tyto plánované termíny se rada schází ještě k tzv. mimořádným schůzím, kde projednává urgentní témata.

Rozpis časového plánu schůzí naleznete zde

Jsou schůze rady veřejné?
Schůze rady města jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce nebo jiné osoby. Způsob jednání rady je popsán v jednacím řádu (pro SML - zde)
Za jakých podmínek je rada města usnášení schopná?
Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
Jak jsou zveřejňovány rozhodnutí rady města?
Rada obce pořizuje ze své schůze zápis. V zápise je vždy uveden počet přítomných členů rady obce, ale také průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. Zápisy ze zasedání rady města jsou zveřejňovány na stránkách města ZDE
Jaká je funkce rady města?
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Jaké jsou povinnosti rady města?
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce ; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.

Do kdy vykonává rada města svou činnost?

Rada obce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady.
Zpět na poradnu
Rychlý kontakt