Příspěvkové organizace

Jakou formu organizace představují příspěvkové organizace?

Jedná se o právnickou osobu veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Jsou to veřejnoprávní neziskové organizace.

 

Jaké zákony upravují jejich činnost?

V České republice upravuje základy právního postavení příspěvkových organizací zákon o rozpočtových pravidlech státu a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle nich zřizují příspěvkové organizace organizační složky státu a územní samosprávné celky, a to pro takové činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

 

Jak hospodaří příspěvkové organizace?

Hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní (hlavní) činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kriteria jejích potřeb.

 

Jaké jsou náležitosti zřizovací listiny příspěvkové organizace?

Podle § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů vydá zřizovatel o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat:

- úplný název zřizovatele

- název, sídlo a její IČO

- vymezení hlavního předmětu činnosti

- označení statutárních orgánů a vymezení způsobu jednání za organizaci

- vymezení majetku, který zřizovatel svěřuje k činnosti

- vymezení práv a povinností

- okruhy doplňkové činnosti

- vymezení doby, na kterou je zřízena

 

Jaké příspěvkové organizace zřizuje SML?

Vedle mateřských, základních a jiných škol statutární město Liberec zřídilo tyto příspěvkové organizace:

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace

Dětské centrum Sluníčko, příspěvková organizace

Divadlo Františka Xavera Šaldy, příspěvková organizace

Komunitní středisko Kontakt Liberec, příspěvková organizace

Městské lesy Liberec, příspěvková organizace

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

 

Je příspěvková organizace povinnou osobou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?

Ano.

 

Zpět na poradnu
Rychlý kontakt