Dotační politika

Jak ji můžeme charakterizovat?

Dotační řízení můžeme charakterizovat jako rozhodovací proces o cílech a účelu veřejné finanční podpory, podmínkách jejich získání a čerpání, výběru vhodných příjemců. Samotný průběh dotačního řízení a jeho náležitosti nejsou v českém právním řádu vymezeny žádným právním předpisem. Záleží proto na poskytovateli dotace jakým způsobem a do jaké míry bude uplatňovat zásady transparentního, odpovědného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

 

Jak funguje dotační politika ve SML?

Na zasedání zastupitelstva SML 28.1. 2016 zastupitelstvo schválilo zřízení nového Dotačního fondu SML, který pod sebe začlenil 6 stávajících fondů: ekofond, fond kultury a cestovního ruchu, fond rozvojové spolupráce, fond vzdělávání, fond zdraví a prevence a sportovní fond, na které je v rozpočtu vyčleněno 16,8 milionu Kč. Dále byla na tomtéž zasedání schválena Pravidla pro poskytování dotací z dílčích fondů Dotačního fondu SML a správní rady dílčích fondů Dotačního fondu SML a byly vyhlášeny programy pro předkládání žádostí o dotace z dílčích fondů. Pro rok 2016 byla vyhlášena 2 kola výzev, z nichž první již nyní, aby žadatelé o dotace věděli již na počátku roku, zda byl jejich projekt podpořen a že prostředky

získali. Více na webových stránkách SML, kde jsou k dispozici i příslušné formuláře.

 

Zpět na poradnu
Rychlý kontakt