Zakázka na dopravní obslužnost v Libereckém kraji

Zakázka na dopravní obslužnost v Libereckém kraji
30.03.2015

Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ je jedním z klíčových politických problémů již od roku 2012, kdy byla vypsána. Nejedná se pouze o velkou zakázku, co do výše na ni alokovaných prostředků (4, 1 miliardy korun), ale její výsledek dozajista ovlivní kvalitu života obyvatel Libereckého kraje.

Zakázka byla poprvé vypsána v roce 2012, kdy na kraji vládla koalice ČSSD a SOS, opřená o hlasy KSČM. Již od samého začátku budila podezření, že je zmanipulovaná. Pozdější vedení Libereckého kraje (Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj) podobu zakázky změnily, ale ani poté neustaly obavy z její účelovosti. Podoba zakázky se naopak stala předmětem koaliční krize a jedním z důvodů konce koalice Starostů a Změny. Ani dnes, kdy na kraji vládne koalice nová Starostové pro Liberecký kraj a ČSSD, podezření neutichají.

 

Zakázka na 10 let

Zakázka na 2 roky

Zjištění

Škoda

Stanoviska KPKP a Čmelák

Dokumentace

Zakázka na 10 let

Veřejná zakázka Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ byla poprvé vypsána za vlády ČSSD v červnu 2012. Byla kritizována pro svou účelovost a orientaci na jednoho z uchazečů a tehdejší opozici (SLK) se podařilo prosadit její zastavení.

Po příchodu nového vedení Libereckého kraje (SLK, ZPLK) byla zakázka znovu otevřena a oproti původnímu zadání došlo k pozitivní úpravě některých parametrů, které otevřely zakázku vícero uchazečům. Původně měla o vítězi rozhodovat ze 70 % nabídnutá cena a ze 30%  subjektivní hodnocení výběrové komise. To se ale snížilo na 10 % a rozhodující tak měla být cena za splnění požadovaných parametrů. Nicméně posléze došlo k dalším úpravám zadávací dokumentace, které možný okruh zájemců opět zužovaly.

Kraj obdržel třináct nabídek na jednotlivé oblasti od devíti uchazečů.  Šest z nich na zajištění dopravy na Českolipsku, pět na Liberecku a Frýdlantsku, na Jablonecko a Semilsko však pouze nabídky dvě.

V současné době obstarává autobusovou dopravu na Českolipsku ČSAD Česká Lípa (zhruba 30% autobusové dopravy v kraji), na Liberecku ČSAD Liberec (zhruba 20% autobusové dopravy v kraji) a na Jablonecku a Semilsku společnost Busline, a.s. (zhruba 50% autobusové dopravy v kraji).

Zakázka byla napadena BDS – BUS, s.r.o. z Velké Bíteše, a to v listopadu 2013. Tato společnost se o zakázku v Libereckém kraji neuchází (!), ale prokazatelně spolupracuje s jedním ze současných dodavatelů – Busline, a.s. Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl na základě porušení zákona 137/2006 o zrušení zadávacího řízení (v předběžném opatření již 8. 1. 2014). Kraj se proti rozhodnutí ÚOHS odvolal.

Hodnotící komise následně vyřadila ze soutěže firmy, které nabídly v jednotlivých oblastech nejlepší cenu, z důvodu údajné nepřiměřeně nízké ceny. Jedná se o tři nejlepší nabídky, které nabídly společnosti  oblast Západ, oblast Sever a oblast Východ.

Stanovisko komise potvrdila většinou členů také Rada kraje, ačkoliv v té době již existovaly nové posudky ČVUT, zadané krajem, které již nabídnuté ceny jako nepřiměřeně nízké neoznačovaly, čímž se ztratil důvod pro vyřazení těchto uchazečů o zakázku.

Zakázka na 2 roky

Stávající vývoj událostí při řešení zakázky na dopravní obslužnost ukázal, že vedení Libereckého kraje se dopustilo systémových chyb, případně úmyslného činu, směřujícího k ovlivnění zakázky ve  prospěch konkrétních dopravců. Vrchní státní zastupitelství po podnětu hetmana, který reagoval na stanovisko KPKP ze dne 25. 8. 2014, předalo případ zakázky na dopravní obslužnost na místně příslušné státní zastupitelství, odkud šel podnět k šetření PČR. Z následných kroků Libereckého kraje po stanovisku KPKP se bohužel potvrdily obavy škod na rozpočtu Libereckého kraje jako důsledek porušení zákona o hospodářské soutěži.

Pro časovou tíseň, která však vznikla jako důsledek neregulérních postupů Libereckého kraje, tedy ze zavinění Libereckého kraje jako Zadavatele zakázky (viz relevantní námitky od BDS-BUS, s.r.o., které uznal později i ÚOHS), kraj zvolil provizorní, náhradní řešení, tzv. poptávkové řízení, na dva roky. Představitelé kraje zvolili cestu tzv. indikativních nabídek, kdy byli osloveni jednotliví uchazeči,  aby předložili své nabídky, za které jsou ochotni jezdit po dobu následujících dvou let k 30. 6. 2014. Tato zakázka na cca dva roky se následně dostala do stavu, kdy rada kraje nejprve vyloučila z dalšího jednání jiné než dosavadní dopravce a následně ji udělila skrze jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU).

Přehled cen v rámci indikativních nabídek a cen v rámci skutečně uzavřených smluv v režimu JŘBU při ocenění 1 km dopravního výkonu a odhadovaná škoda způsobená rozpočtu LK:

- SEVER – roční objem cca 3 502 923 km

Indikativní nabídky z 30.6.2014

 • ČSAD Ústí nad Orlicí (ICOM)             – 27,20 Kč/km
 • DP Chomutov                                 – 29,44 Kč/km
 • ČSAD Liberec                                   – 27,95 Kč/km

 

Uzavřena smlouva – 6.10.2014

 • ČSAD Liberec                       – 29,30 Kč/km

– ZÁPAD – roční objem cca 3 299 845 km

Indikativní nabídky z 30.6.2014

 • ČSAD Slaný (ICOM)               – 27,48 Kč/km
 • ČSAD Česká Lípa                   – 30,33 Kč/km

Uzavřena smlouva – 6.10.2014

 • ČSAD Česká Lípa                 – 29,50 Kč/km

- VÝCHOD – roční objem cca 5 401 920 km

Indikativní nabídky z 30.6.2014

 • BusLine                                   – 30,75 Kč/km

Uzavřena smlouva – 20.10.2014

 • BusLine                                 – 30,30 Kč/km

 

Zjištění

Po prostudování nálezu ÚOHS k zakázce „Dopravní obslužnost“ a prostudování podkladů k materiálu RK 29.7.2014 a následujících kroků jsme zjistili tyto skutečnosti:

 

 • chyby Krajského úřadu při zakázce, vedoucí ke ztrátám, jsou zatajovány a stávající aktivity téhož prezentovány jako zachraňování situace způsobené vnějšími důvody mimo vliv kraje.
 • zatajování a manipulace se týkají postupů, které odpovědná politická reprezentace a krajský úřad způsobily a kvůli kterým hrozí ztráty.
 • existuje patrný záměr a koordinovaný postup, který nahrává stávajícím dopravcům tak, že si jako stávající dodavatelé udrží vliv, který mohli ztratit tím, že nevyhráli původní VŘ v roce 2013.
 • předem zatajené podmínky Libereckého kraje v rámci žádosti o předložení indikativních nabídek k termínu 30.6.2014, znemožnily účast v zakázce JŘBU (2 roky) všem kromě stávajících dopravců.
 • existuje vysoká pravděpodobnost korupčního chování představitelů LK v procesu zakázky v tom, že byly úmyslně deformovány Zadávací podmínky (viz nález ÚOHS) a ani cena v rámci JŘBU nebyla v souladu s nabídkami, resp. byla dokonce vyšší, než nabídky dopravců (viz SEVER , ČSAD Liberec).

 

Celý systém může být příkladem korupčního jednání představitelů LK. Rozdíl v cenách za nasmlouvané 2 roky proti vysoutěženým cenám původního VŘ na 10 let tak představuje škodu, na které se podílí politická i odborná reprezentace LK.

Škoda

Vychází ze stávající ceny za km ve výši 31,79 Kč/km roční objem cca 12 204 688 km

Nabídnutá cena vítěze z VŘ na 10 let:    27,47 Kč/km roční objem cca 12 204 688 km

Roční úspora :  52 724 252 Kč,

Úspora za dobu 10 let  528 mil.Kč

 

Cena na příští 2 roky dojednaná se stávajícími dopravci:

ČSAD Česká Lípa                              29,50 Kč/km roční objem cca 3 502 923 km

ČSAD Liberec                                    29,30 Kč/km   roční objem cca 3 299 845   km

BusLine                                            30,30 Kč/km   roční objem cca 5 401 920   km

Roční úspora : 24 287 170 Kč

 

Ztráta za dva roky proti nabídce vítěze na 10 let: 48 574 340 Kč


Stanoviska KPKP a Čmelák

Stanoviska z 25.8.2014 a 24.11.2014 byla zaslána mimo jiné i všem zastupitelům Libereckého kraje na jejich e-mailové adresy.

1.stanovisko 25.8.2015

2.stanovisko 2.12.2015

Dokumentace

1.Zasedání RK 22.1.2013 - zápis z jednání

2. Zasedání RK 5.2.2013- program a zápis

3. Zasedání RK 22.1.2013- materiál 28- zadání zakázky" Dopravní obslužnost"

4. Zasedání ZLK 26.2.2013 – písemná informace  43g – Rozhodnutí ÚOHS

5. Zasedání RK 7.5.2013 – bod 22 Odůvodnění zakázky a ZLK 28.5.2013 dtto

6. Mimořádná RK 13.5.2013 – bod 10 Odůvodnění zakázky a ZLK 28.5.2013 dtto

7. Komise pro veřejné zakázky 20.5.2013 – bod 9 úpravy zadávacích podmínek + zápis z Finančního výboru ZLK 23.5.2013

8. ZLK 28.5.2013 – 44 hlasování - návrh

9. ZLK 28.5.2013 – 43 hlasování - návrh

10. ZLK 28.5.2013 – bod 34 – materiál Odůvodnění zakázky

11. Pozměňovací návrh Změny pro LK k jednání RK 18.6.2013

12. RK 18.6.2013 – zápis k bodu 31 (20)

13. Zadávací dokumentace – nedatováno

14. Standardy kvality – příloha Zadávací dokumentace – nedatováno + vyhl. 232/2012 Sb.

15.Návrh smlouvy 31 stran - nedatováno

16. Reakce ICOM 28.5.2014 na dotazy LK na cenové nabídky a vyřazení ICOM

17. ZLK 3.6.2014 – písemná informace 54y – Rozhodnutí ÚOHS o zrušení 20stran

18.ČVUT posudek ceny Busline východ 25.6.2014

19.ČVUT posudek ceny ČSAD Ú/O východ 25.6.2014

20.ČVUT posudek ceny ČSAD Slaný západ a ČSAD Ú/O sever 25.6.2014

21. Přehled vysoutěžených cen uchazečů (nedatováno)

22. RK 29.7.2014 bod 27 – Usn+DZ

23.Podklady z hodnotící komise 14.4.2014 pro RK 29.7.2014

24.RK 2.9.2014 - bod 18

25.RK 2.9.2014 – bod 106

26. Hejtman Půta - dopravcům – průzkum trhu 17.6.2014

27.Hlasování zastupitelů na ZLK 26.8.2014 k Dopr obsl

28.KPKP Libereckému kraji a Mastníkovi – Žádosti o info dle 106 11.9.2014 a odpověď LK 18.9.2014

29.KÚLK odpověď 26.9.2014 a 5příloh souhrn

30.HVH legal smlouva 2012 na administraci zakázky Dopr obslužnost

31.HVH legal dodatek ke smlouvě březen 2013 dtto

Rychlý kontakt