Revitalizace městských lázní v Liberci

Revitalizace městských lázní v Liberci
10.03.2015

Projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt probíhal v Liberci od roku 2009 do roku 2014 a jedná se o největší investici z programu Integrovaného plánu rozvoje města- Lidové sady. Projekt je z 85% zainvestován příslušnými fondy Evropské unie a jeho náklady jsou odhadovány na zhruba 380 000 000 korun.

Výběr TDI

Administrátor projektu

Personální propojení úředníků odpovědných za projekt, politiků a vybraných právníků, kteří realizovali smlouvy o dílo

Pochybnosti členů výběrové komise a posudky nezávislých právních kanceláří a Transparency International ČR

Situace kolem posudků

Otázka subdodavatele

Trestní oznámení

Pokuta pro lázně za výběrové řízení

Dokumentace


Výběr TDI

Zcela nestandardně byla uzavřena Mandátní smlouva na realizaci inženýrské činnosti při realizaci projektu ještě před schválením dotace na samotný projekt. Mandatářem se stala společnost Investing CZ Ing. Josefa Nadrchala, někdejšího zaměstnance Magistrátu města Liberce (dále MML) a později zastupitele za Demokratickou regionální stranu, tradičního koaličního spojence ODS. Smlouvu podepsal primátor Jiří Kittner.

Josef Nadrchal byl v době uzavření této smlouvy již vyšetřován policií, že se měl dopustit podvodu při výkonu své mandatářské funkce během příprav na MS v lyžování 2009, čímž měl vzniknout prospěch společnosti Syner. S touto dlouhodobě spolupracuje a s jejími majiteli má, dle vlastního vyjádření, přátelské vztahy. Pro veřejný sektor v minulosti pracovala společnost Investing CZ jako mandatář vícekrát, téměř pravidelně při velkých akcích realizovaných firmou Syner.

Lze se oprávněně domnívat, že mandátní smlouva byla takto uzavřena schválně ještě před volbami, které mohly výběr mandatáře ovlivnit.

Administrátor projektu

Jako administrátor projektu byla vybrána společnost Compet consult s.r.o., která pro Statutární město Liberec (dále SML) dlouhodobě a pravidelně zajišťuje přípravu výběrových řízení, při čemž kvůli její práci město v minulosti dostalo za zpracování výběrových řízení od příslušných kontrolních orgánů řadu pokut ve značné výši.

Zakladatel Compet consult, s.r.o. v minulosti působil na MML spolu s výše zmíněným Josefem Nadrchalem z Investing CZ a lze se oprávněně domnívat, že i tato společnost je součástí podnikatelské skupiny, která dlouhodobě ovlivňuje výběrová řízení ve městě.

Personální propojení úředníků odpovědných za projekt, politiků a vybraných právníků, kteří realizovali smlouvy o dílo

Na libereckou radnici ovšem od března 2009 nastupuje muž z Investorsko inženýrské, a.s., Tomáš Hampl. V únoru se Tomáš Hampl nechává vymazat z představenstva Investorsko inženýrské, a.s. (původně dceřiná firma Syneru) a několika dalších firem na ní napojených (většinou firmy s nedohledatelnými vlastníky, např. tzv. „firmy na klíč“).

Od 1.března 2009 nastupuje Tomáš Hampl na MML jako „specialista pro koordinace koncepčních záležitostí“ a vystupuje rovněž jako „asistent primátora“ Jiřího Kittnera. Od 1.5. 2009 je pověřen tajemníkem Markem Řeháčkem funkcí „Koordinátor dotací EU“. Tím je do konce května 2010, funkci po něm přejímá Michal Vereščák.

31.srpna roku 2010 rada města Liberce schvaluje výběrové řízení na projekty „Bazén“ a „Lázně“ členové komise VŘ byli: Jiří Kittner, Tomáš Hampl, Marek Řeháček, Michal Vereščák a Martina Bufková – Rychecká, jednatelka firmy Compet Consult, s.r.o. , tj. firmy, která byla městem zaplacena za realizaci výběrového řízení na lázně i bazén.

Součástí výběrového řízení byly i smlouvy o dílo. Opět je nevypracovali právníci magistrátu, ale najatí advokáti. Vypracovat smlouvy o dílo dvěma advokátními kancelářemi (jedna smlouva na bazén, jedna na lázně) navrhl asistent primátora Jiřího Kittnera (ODS) a pozdější Koordinátor EU dotací, Ing. Tomáš Hampl (ODS), který, připomeňme, v roce 2009 přišel na radnici z firmy Investorsko inženýrská, a.s., kde působil jako člen představenstva.

Návrh smlouvy o dílo na zakázku „Revitalizace Městských lázní“ („Lázně“) pak vypracoval pro město Liberec JUDr. Zdeněk Holásek, jablonecký advokát a člen tamní ODS. Zdeněk Holásek byl dlouholetým členem dozorčí rady S group FACILITY MANAGEMENT, a.s. (dříve společnost Palác Syner), patřící pod S group holding (Syner). Doktor Holásek byl zároveň rovněž členem představenstva firmy Investorsko inženýrská, a.s. (stejně jako později Tomáš Hampl, který vypracování smlouvy Z.Holáskem navrhl), původně dceřiné společnosti firmy Syner.

Toto ale nejsou jediné vazby advokáta Holáska s podnikatelským zázemím kolem společnosti Syner. V roce 2004 musel například ustoupit z pozice navrženého právního rozhodce mezi firmou Syner a Krajskou nemocnicí Liberec ve sporu o nedokončené traumatologické centrum za sídlištěm Kunratická, neboť byl „trvalým právním zástupcem firmy Syner“ , jak uvedli zástupci nemocnice. To ostatně uznala i druhá strana sporu. Doktor Holásek zastupuje S group holding a jeho dceřinné firmy i v jiných sporech.

Pochybnosti členů výběrové komise a posudky nezávislých právních kanceláří a Transparency International ČR

Již během zasedání výběrového řízení se u jeho jednotlivých členů objevily zásadní pochybnosti kolem výběrového řízení, které přerostly v nesouhlas s celým postupem při zadávání výběrového řízení. Například člen hodnotící komise Ing. František Chalupný upozorňoval, že výběrové řízení je od začátku vedeno takovým způsobem, který nezaručuje dosažení přijatelné ceny díla, ale jeho záměrné a podstatné navýšení. Stejně tak byly, dle Ing. Chalupného, nastaveny zadávací podmínky pro výběr uchazečů soutěže, aby předem diskriminovaly širší okruh zájemců. Kritice byla rovněž podrobována mandátní smlouva nebo samotné smlouvy o dílo.

Tento nárůst pochybností vedl až k odmítnutí podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, stavební firmou Chládek a Tintěra ze strany primátora Jana Korytáře. Ten si posléze objednal tři posudky na smlouvy o dílo u advokátní kanceláří JUDr. Lukáše Pletichy, Šikola a partneři a Transparency International ČR.
Obě kanceláře i posudek od Transparency International označily jako rizikové tyto oblasti: smluvní dokumentaci, kvalifikační kritéria, cenu a mandátní smlouva o provádění technického dozoru
U smluv bylo upozorňováno, že smlouvy se vyjadřují značnou nepřehledností a nejednoznačností, nepřesně vymezují předmět smlouvy o dílo a nejsou zárukou řádného provádění prací.

U kvalifikačních kritérií bylo poukázáno na podezření, že jsou nastavena tak, aby se zúžil počet uchazečů, čímž mohlo dojít k omezení konkurenčního prostředí, deformaci soutěže a tudíž i výsledné ceny.
Dohledatelné osobní vazby mezi zadavateli zakázky, jejími administrátory i následnými realizátory v nás rovněž vzbuzovaly rovněž další podezření. Ze strany Transparency International bylo navrženo provedení znaleckého posudku, zda není zakázka předražená a vysoutěžená cena odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. Žádné z těchto doporučení nebylo ale vedením města Liberec před uzavřením zakázky akceptováno.

Situace kolem posudků

Neustálé pochybnosti kolem celého projektu si do dnešního dne vyžádaly tři znalecké posudky.
U prvního byla objednavatelem Regionální rada Severovýchod a vypracoval jej soudní znalec Ing. Radek Machala. Ten došel k závěru, že shledal závažné rozpory v přiměřenosti rozpočtu projektu a podle názoru znalce by bylo možné dosáhnout snížení ceny v úrovni 15 až 20% z ceny vítězné nabídky.

Druhý posudek si objednalo Ministerstvo pro místní rozvoj a vypracoval jej Ing. Pavel Smejkal CSc. Ten došel mimo jiné k závěru, že skutečná cena zakázky se pohybuje do 250 000 000 korun. Znalec rovněž zmínil skutečnost, že je ze zadávací dokumentace znát účelovost a snaha o to, aby tato dokumentace odpovídala kritériím jednoho z uchazečů, konkrétně stavební společnosti Syner.

Třetí posudek si nechala opět vypracovat Regionální rada Severovýchod a jejím zpracovatelem byla společnost ÚRS Praha, a.s. Tento posudek ale nevycházel z tržních cen, ale cen tabulkových, které vypracovává právě společnost URS Praha. Tržní ceny za stavební práce se v době výběrového řízení pohybovaly cca 30% pod tabulkovými cenami používanými společností URS.

Otázka subdodavatele

Jak prokázaly aktivity o.s. Čmelák-SPP, od začátku stavby, minimálně po dalších šest až sedm měsíců na stavbě pracovala liberecká společnost Syner, ač tato nebyla mezi oficiálními subdodavateli vítězné firmy, kterou se stala společnost Chládek a Tintěra. Zástupci SML rovněž neměli ani potuchy, že společnost Syner na stavbě pracuje, zároveň o tom investora (SML) neinformoval ani mandatář akce (Investing CZ).
Na obranu vydaly společnosti Chládek a Tintěra a společnost Syner prohlášení, ve kterém se tvrdí, že Syner se na stavbě podílel jako subdodavatel v hodnotě díla pouze 12 milionů, což procentuálně z celkové ceny díla neodpovídá zákonné hranici pro oznámení subdodavatele.

Podezření vzbuzuje nejen dlouhá doba, po kterou se Syner na stavbě pohyboval, nepoměrná k oficiální ceně pro Syner,, ale i skutečnost, že ostatní subdodavatele firma Chládek a Tintěra nahlásila, byť se na stavbě podíleli procentuálně daleko méně. Např. subdodavatel Jaromír Sedlický se na stavbě podílel jen z 0,2 % a nahlášen byl.

Trestní oznámení

28. května 2014 podalo Krajské protikorupční pracoviště trestní oznámení na vedení Statutárního města Liberce, ROP Severovýchod a ÚOHS. Důvodem byla skutečnost, že zástupci veřejné správy umožnili nepřípustnou spolupráci mezi uchazeči (Chládek-Tintěra a Syner) s následkem navýšení ceny veřejné zakázky Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.

Při studiu dokumentů vyšla najevo další podstatná věc. Orgány ROP SV a města buď z nečinnosti nebo záměrně, nereflektovaly klíčovou záležitost: V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku Revitalizace lázní na galerijní objekt je obsažena tato podmínka: „Subdodavatelem Dodavatele nesmí být takový, který podal nabídku ve stejném zadávacím řízení.“ Pokud by byla uplatněna, nemohl by být Syner subdodavatelem  Chládka-Tintěry. Proto, v rozporu se zadáním, podmínka nebyla po vyhlášení vítěze přenesena zadavatelem do smlouvy o dílo na zakázku.

Formálně byla původně podmínka do zadání zakázky vložena z důvodu ochrany hospodářské soutěže s cílem, zabránit tzv. bid-riggingu, vedoucímu k umělému zvyšování nabídkové ceny za zakázku ze strany soutěžících uchazečů. Porážka jednoho uchazeče v soutěži by totiž nemohla být kompenzována jeho subdodávkou po předchozí dohodě s vítězným uchazečem.

Vítězný uchazeč Chládek-Tintěra by tedy nesměl pověřit subdodávkami Syner ani Metrostav. Což se ovšem nestalo a subdodavatelem (monolitické betony a ocelové konstrukce) se stal právě Syner. Orgány veřejné správy tuto podmínku zadávacího řízení nepřenesly do smlouvy o dílo a poté, co byly upozorněny na skutečnost, že Syner je subdodavatelem stavby, nijak nereagovaly.

Zástupci veřejné správy tak umožnili účelové navýšení ceny o zhruba 50 mil., o kterém mimo jiné hovoří dva znalecké posudky, které si objednal sám ROP Severovýchod. Trestní oznámení se týká porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození finančních zájmů EU a zneužití pravomoci veřejného činitele.

Policie ovšem trestní oznámení odložila. Důvodem odložení byl názor policie, že se nestal trestný čin a nedá se prokázat vzniklá škoda.

Podle stanoviska KPKP nevzali zástupci Policie ČR (PČR) na vědomí zásadní skutečnosti obsažené v trestním oznámení, a to ani časovou posloupnost ve vývoji celé veřejné zakázky. Příslušné orgány Krajského ředitelství  PČR se ve svém odůvodnění odvolávají na rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který neshledal pochybení v administraci zakázky.

Ovšem toto rozhodnutí ÚOHS bylo učiněno ještě předtím, než vyšla najevo skutečnost, že se veřejné zakázky na revitalizaci městských lázní, kterou vyhrála pardubická společnost Chládek a Tintěra jako subdodavatel účastní firma, která byla zároveň uchazečem ve výběrovém řízení (liberecká stavební společnost Syner). O této skutečnosti navíc vůbec nevěděl zadavatel této zakázky, tedy Statutární město Liberec.

Navíc takový postup jasně zakazovalo znění zadávací dokumentace, což mohlo vést k omezení počtu uchazečů a tedy navýšení ceny skrze dohodu mezi uchazeči, kteří věděli, že tato podmínka nebude ve skutečnosti vyžadována (což se také stalo). Navíc policie přebírá argumentaci subdodavatele i libereckého magistrátu, že společnost Syner se na realizaci zakázky podílela údajně jen jedenácti procenty a zákon umožňuje subdodávku až ve výši dvaceti procent – ovšem v případě, že zadávací dokumentace nezakazuje jako subdodavatele uchazeče, což se přesně stalo.

Policie se rovněž přiklání na stranu dřívější argumentace magistrátu Liberce, který popírá dva znalecké posudky, které zakázku hodnotí jako účelově předraženou a opírá se o rozpočet ÚRS, který stanovuje stropové ceny, nikoliv ovšem ceny reálně tržní. KPKP opírá své tvrzení jak o stanovisko soudního znalce tak i zástupce společnosti ÚRS, jehož se KPKP přímo na metodický postup u posudku k zakázce dotázalo.

Právě kvůli možné dohodě mezi uchazeči, zmanipulovanému výběrovému řízení mohlo dojít k úmyslnému navýšení nejvýše možných cen a nikoliv k cenám reálně tržním vzniklé z veřejné soutěže. Policie se také vůbec nevyrovnává s personální historií zakázky, kterou po politické, úřední i právní stránce připravovali lidé prokazatelně spojení s firmou Syner – a kopíruje stanovisko ÚOHS z doby, kdy ještě nebylo známo, že se Syner na stavbě bude podílet jako subdodavatel

V současné době je zažádáno o přezkum rozhodnutí Policie ČR ve věci trestního oznámení.


Pokuta pro lázně za výběrové řízení

Ministerstvo financí udělilo v listopadu 2014 městu Liberec pokutu ve výši necelých 7,2 milionu za to, že ve v podmínkách výběrového řízení uvedl diskriminační podmínku týkající se kvalifikačních předpokladů na památkovou rekonstrukci.

Město Liberec, coby příjemce dotace, postupovalo v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Podle Ministerstva financí Liberec, pro který výběrové řízení zpracovávala společnost Compet consult, svým postupem při výběrovém řízení požadoval, aby uchazeč dokončil minimálně 5 obdobných zakázek minimálního finančního objemu, přičemž minimálně u 3 obdobných zakázek se muselo jednat o rekonstrukci památkově chráněného objektu zapsaného na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Tím podle rozhodnutí Ministerstva financí diskriminoval například tuzemské i další dodavatele, kteří mají reference na zahraniční stavby obdobné památkové hodnoty. Mohlo tak dojít k ovlivnění výběru dodavatele. Proto musí Liberec vrátit 7 192 948,40 Kč ze schválené dotace.

Statutární město Liberec se proti pokutě odvolalo.

Dokumentace

1. Zadávací dokumentace k projektu revitalizace městských lázní na galerijní objekt

2. Protokol z kontroly ROP, 2 znalecké posudky

3. Trestní oznámení Korytář, Baxa - 11.4.2011

4. Doplnění TO 12.4.2001

5. Posudek URS

6. Podnět ÚHOS 11.4.2011

7. Odpověď ÚHOS 26.5.2011

Trestní oznámení KPKP 2014


Rychlý kontakt