IP1 - zneužití evropské dotace v sociálních službách

IP1 - zneužití evropské dotace v sociálních službách
20.01.2015

Kraje České republiky získaly v minulosti možnost vyčerpat nemalé prostředky, které by pomohly sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Tyto peníze určené k zlepšení situace obyvatel, kteří se ocitli v sociálním  a existenčním ohrožení, se rozhodl čerpat i Liberecký kraj, a to i skrze Projekt IP1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji (dále jen IP 1).

O projektu IP1
Škoda
Situace kolem Libereckého rómské sdružení
Oznámení projektového manažera o tunelování evropských dotací
Kontroly MPSV
Stanoviska a dokumentace
Mediální odkazy
O projektu IP 1

Projekt měl za cíl preventivně působit na cílovou skupinu osob znevýhodněných svým zdravotním nebo společenským postižením. Rozpočet projektu byl stanoven na 225 mil. Kč a délka trvání 3,5 roku od 1.4.2009 do 30.11.2012, následně prodloužené do 28.2.2013.


Některým poskytovatelům služeb v projektu IP1 byly stanoveny nestandardní podmínky pro plnění ihned od počátku, dříve, než byl najat celý projektový tým, především projektový manažer. Dále nebyly obsazeny dvě pozice kontrolorů poskytovatelů služeb, což vedlo k situaci, že někteří poskytovatelé služby pouze bez kontroly fakturovali a fakticky neposkytovali žádné plnění osobám postiženým.


Při následných vlastních kontrolách Krajského úřadu u poskytovatele soc. služeb Libereckého rómského sdružení (LRS) bylo zjištěno, že tento poskytovatel hrubě porušuje pravidla realizace. Protokoly z kontrol byly však Krajským úřadem zatajeny a LRS byly i nadále poskytovány zálohové platby v celkové výši cca 12 mil. Kč po celý následující rok.
Z dokumentace zprávy o projektu IP1z 27.2.2013 vyplývá, že došlo ze strany odpovědných pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK) k závažnému porušení Kontrolního řádu, Spisové služby a dalších pravidel činnosti KÚLK. Vedle toho proběhl audit ze strany Ministerstva financí a finančního úřadu na jehož základě byl vyčíslen postih vůči LK ve výši 205 mil. Kč.

Škoda
Celková škoda včetně penále vyjádřená platebním výměrem Finančního úřadu činí 206 mil. Kč
Dále byla vyplacena náhrada mzdy za neplatnou výpověď manažera projektu ve výši 1,3 mil. Kč, kterou ředitel úřadu neposoudil jako škodu zaměstnavatele. Dále MPSV odmítlo proplatit poslední část dotace do projektu ve výši přes 22 mil. Kč a ta musela být zaplacena z vlastních prostředků Libereckého kraje.
Situace kolem Libereckého rómské sdružení
Vedoucí projektu v rámci LRS Miroslav Kotlár (kandidát ČSSD do zastupitelstva Libereckého kraje) půjčoval auta pro činnost sdružení od firmy Anasis, s níž byl přímo personálně propojen. Několik vedoucích pracovníků sdružení si vyplácelo neúměrně vysoké mzdy. V dokladech o tom ale chybí řádná dokumentace. Přesto se podařilo dohledat, že nejméně jedné pracovnici byla měsíčně vyplácena hrubá mzda 99 tisíc korun. Sdružení platilo za pronájem prostor pro komunitní centrum radnici v Tanvaldu 1 000 korun za rok, ve vyúčtování ale uvádělo nájem 24 000 korun a podobných skutečností bylo více. Příjemce dotace je personálně propojený právě z ČSSD, které v té době tvořily krajskou koalici.
Oznámení projektového manažera o tunelování evropských dotací
Neustálé požadavky projektového manažera na nápravu stavu u přímé nadřízené, vedoucí odboru, ředitele úřadu, hejtmana a Rady kraje v průběhu roku 2009 a 2010 vedly pouze k tomu, že s projektovým manažerem byl rozvázán pracovní poměr výpovědí s vykonstruovanými důvody k 30.6.2010. a ukončen pracovní poměr k 31.8.2010. Tato výpověď byla manažerem napadena u soudu a soudem v roce 2012 prohlášena za neplatnou. Následně pak byla vyplacena projektovému manažerovi náhrada mzdy za období 28 měsíců.
Kontroly MPSV

Od 1.9.2010 tak po odchodu manažera z funkce byl projekt řízen již bez jakékoliv zpětné vazby a po pravidelné kontrole z MPSV 1.9.2010, která konstatovala nízkou úroveň kontrolní činnosti, byly kontroly poskytovatelů prováděny tak, že i zprávy z kontrol, pokud poukazovaly na pochybení, byly vedením úřadu zatajovány a nebyl z nich vyvozován žádný důsledek pro poskytovatele služeb ani projektový tým. Tento stav pokračoval až do října 2011, kdy při 2. pravidelné kontrole MPSV byl kontrolní tým MPSV nucen konstatovat hrubá pochybení při řízení projektu.


Škody při realizaci projektu byly však i nadále bagatelizovány s tím, že FÚ a MF ČR dosud nestanovily jejich konkrétní výši a proto nebylo možné, přistoupit k postihu konkrétních pracovníků Libereckého kraje.


V průběhu roku 2012, po té, co soud nepravomocně rozhodl o neplatnosti původního manažera, podal manažer na vedení úřadu i konkrétní politické reprezentanty trestní oznámení pro zneužití pravomoci a poškozování EU. Toto trestní oznámení od data podání 27.8.2012 stále řeší policie (do dnešního data nebylo odloženo, ani sděleno obvinění). Původní politická reprezentace setrvávala na svých způsobech řízení projektu a byla proto ostře kritizována v předvolební kampani kandidáty usilujícími o převzetí správy Libereckého kraje.


Způsob chování však převzala od předchozí politické reprezentace i nová politická reprezentace, přestože po opětném nástupu původního manažera 9.1.2013 na dobu do 28.2.2013 mu uložila, aby zpracoval audit a popsal v něm relevantní skutečnosti tak, aby z něho vyplývala i odpovědnost konkrétních pracovníků Libereckého kraje.
Po té, co tento audit byl 27.2.2013 odevzdán a protokolárně převzat, trvala nová politická reprezentace i vedení úřadu (jmenované ve zprávě jako původce procesů, vedoucích ke škodám) na čekání na rozhodnutí FÚ.


Rozhodnutí přišlo v listopadu 2013 a bylo vyčísleno na 205 mil. Kč. Liberecký kraj s rozhodnutím nesouhlasil a činil kroky vedoucí ke snížení postihu. Nečinil však i nadále žádné kroky k identifikaci původců škody s odůvodněním, že rozhodnutí není dosud pravomocné. Mezitím z úřadu odešli někteří zaměstnanci, takže se stali prakticky nepostižitelnými.


Přes pravidelné výzvy původního manažera, který pravidelně vystupoval na veřejných jednáních Zastupitelstva Libereckého kraje a poukazoval na to, že je nezbytné identifikovat původce škod, zůstávalo vedení úřadu i politická reprezentace v nečinnosti.


V srpnu 2014 pak FÚ potvrdil své rozhodnutí zasláním platebního výměru za pochybení v projektu IP1 s tím, že požadoval částku 206 mil. Kč. Liberecký kraj se i proti tomuto výměru odvolal.


S částkou platebního výměru byl seznámen i Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje v září 2014. Z vysvětlení radního Tulpy při jednání výboru vyplynulo, že předpokládá, že situace bude pokračovat ještě přibližně rok.

Stanoviska a dokumentace
Stanovisko KPKP je obsaženo v podání Krajské proptikorupční komisi (č. 12 a 13 dokumentace), která však věc nemohla projednat, protože byla těsně před tím Radou kraje zrušena.
1. schválená verze projektu
2. vzor materiálu do rady kraje
3. vzorová zadávací dokumentace - terénní programy
4. první jednání u ředitele KULK 16.12.2009
5. druhé jednání u ředitele KULK 23.2.2010
6.  komunikace hejtman Eichler projekt.manažer. Kroutil
7. Kroutil řediteli KULK - rozpor s pravidly ESF
8. Kroutil Radě kraje 15.6.2010
9. jmenování člena prac.skupiny 30.6.2010
10. protokol MPSV 26.8.2010
11. trestní oznámení 27.8.2012
12. předávací protokol a přehled plateb LRS
13. Závěrečná zpráva o projektu IP1 Kroutil - bod .61
14. struktura korupčních aktivit
15. podnět prošetření IP1
16. zpráva PKLK 16.6.2014
17. Kroutil vyjádření k auditu MF 8.11.2013
18. LK informace o postihu 205 mil. Kč
19. vyjádření ministrně Marksové 8.8.2014
20. zápis ze zasedání výboru sociálních věcí ZLK 9.9.2014
Mediální odkazy
Krajské listy - 17.února 2015
Náš Liberec - 17.prosince 2014
Náš Liberec - 4. června 2014
Náš Liberec - 10. března 2014
Náš Liberec - 9. března 2014
Náš Liberec - 7.března 2014
I dnes - 7 března 2014
I dnes - 5.března 2014
Naš Liberec - 5.3.2014
Náš Liberec - 3.3. 2014
I dnes - 12.března 2013
Čt 24 - 18. února 2013
I dnes - 1.července 2012
I dnes - 29. února 2012
I dnes - 8. února 2012
I dnes - 25. ledna 2012
I dnes - 12. ledna 2012
Rychlý kontakt